Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 08 2015

9373 6962 500
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
— Jakby chciał, to by napisał.
Reposted fromLadyKamikaZe LadyKamikaZe viapannalu pannalu
2251 fd30
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacharlie69 charlie69
9324 6384
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlie69 charlie69
8903 deaf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacharlie69 charlie69
6804 ccdf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapaulinab paulinab
Pewne rzeczy nigdy nie umierają, one cichną na jakiś czas, ale nigdy nie umierają.
— Santa Montefiore
Reposted fromsafeway safeway viaAngiie Angiie
Moja babcia często powtarzała mi: Nigdy nie mów mężczyźnie wszystkiego, dziecko - on i tak tego nie doceni, a będzie chciał więcej i więcej - i to ty będziesz zawsze tą złą. Gdy dasz mu wszystko, co ci zostanie? Musisz mieć swój kawałek siebie, jakiś mały sekret, choćby dotyczył tylko tego, jaką marmoladę lubisz najbardziej. Bo kiedy będzie naprawdę źle, będziesz mogła schować się z tą marmoladą i w jej smaku odnaleźć lekarstwo na twoje łzy.
— Alice Bloom
Reposted frompasazerka pasazerka viaEtien Etien
Wszystkie jesteśmy takie same. Pijemy wódkę albo wino, palimy papierosy i tak cholernie tęsknimy za czymś, czego być może w ogóle nie ma.
— życiowe
7870 4538
Reposted fromusual usual viacolourless colourless
3146 935e 500
Reposted fromerial erial viapurpurowyrower purpurowyrower
5463 7e9b 500
Reposted fromoopsiak oopsiak viapurpurowyrower purpurowyrower

"-Co pan robi od rana do wieczora?
-Znoszę siebie."

- Emil Cioran
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpreska impreska
9270 a601
Reposted fromosaki osaki viaopuszek opuszek

June 29 2015

1280 cc9a 500
Reposted fromgabrynia gabrynia viayogimccartney yogimccartney
8062 f1b2 500
Reposted fromrisky risky viayogimccartney yogimccartney
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl