Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 08 2018

Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viaEtien Etien
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaSenyia Senyia
Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.
— Heraklit
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaSenyia Senyia

4gifs:

Elderly man prepares his dog for a rainy bike ride. [video]

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia

February 20 2018

Kiedy na drugim roku omawialiśmy funkcjonowanie mechanizmów obronnych i odkrywaliśmy z podziwem potęgę tej części naszej psychiki – zaczynaliśmy rozumieć, że gdyby nie istniały racjonalizacja, sublimacja, wyparcie, te wszystkie sztuczki, którymi raczymy samych siebie, że gdyby można było spojrzeć na świat bez żadnej ochrony, uczciwie i odważnie – pękłyby nam serca. Dowiedzieliśmy się na tych studiach, że jesteśmy zbudowani z obron, z tarcz i zbroi, jesteśmy miastami, których architektura sprowadza się do murów, baszt i fortyfikacji; państwami bunkrów.
— Olga Tokarczuk - "Bieguni"
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSenyia Senyia

March 08 2018

Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viaEtien Etien
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaSenyia Senyia
Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.
— Heraklit
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaSenyia Senyia

4gifs:

Elderly man prepares his dog for a rainy bike ride. [video]

Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaSenyia Senyia
Najgorsze nie było to, że odczuwałem smutek.
Najgorsze było to, że naprawdę nic nie czułem.
— Piotr Bucki – Złap równowagę. Jak mądrze żyć z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym?
Reposted fromnyaako nyaako viaEtien Etien
1585 cc4c 500
Reposted fromnonecares nonecares viaSenyia Senyia
Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.
— Heraklit
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaSenyia Senyia
Nie wystarczy dużo wiedzieć, żeby być mądrym.
— Heraklit
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl